fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SOUL ESSENTIALS


Artikel 1 – Definities 

Opdrachtnemer: Carol Ann Williams, eigenaar van Soul Essentials, ingeschreven in het handelsregister onder kvk-nummer: 39088867 en onder de huwelijksnaam Carol Ann Besselink. Gebruiker van deze algemene voorwaarden ten behoeve van het (online) aanbieden van diensten en producten;

Opdrachtgever/klant: de natuurlijke persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten, of producten afneemt die de opdrachtnemer aanbiedt.
De opdrachtgever en de klant kunnen, maar behoeven niet, dezelfde te zijn;

Digitale producten: de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever/klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Dag: kalenderdag;

Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Overmacht: naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, wordt daaronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen (hieronder zijn mede begrepen stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen);

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever/klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever/klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever/klant en opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit opdrachtnemer

Carol Ann Besselink, geboren Carol Ann Williams, eigenaar van Soul Essentials, gevestigd aan de Poortugaalstraat 94 te 2729 HG Zoetermeer. Telefoonnummer: 06 – 46 34 39 22.

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt telefonisch of via de website https://www.soul-essentials.nl altijd een bericht achterlaten.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand via de online verkoop tussen opdrachtnemer en opdrachtgever/klant, alsmede op de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever/klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten.
  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever/klant mogelijk te maken.
 2. Als de opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever/klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen (indien van toepassing);
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever/klant te raadplegen is;
 • de manier waarop de opdrachtgever/klant – voor het sluiten van de overeenkomst – de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 3. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.
 4. Maatwerk offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever/klant is verstrekt.
 5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen per groepscursus, workshop of event reeds is bereikt, vervalt de overeenkomst. Opdrachtgever/klant kan alsdan indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. Voor groepsactiviteiten geldt dat de overeenkomst vervalt in het geval dat het minimum aantal van drie aanmeldingen niet wordt bereikt.

 

Artikel 5 – Totstandkoming, nakoming overeenkomst en opschorting

 1. Een overeenkomst tussen door de opdrachtnemer en een opdrachtgever/klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte.
 3. Indien de opdrachtgever/klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemer is bevestigd, kan de opdrachtgever/klant de overeenkomst ontbinden.
 4. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.
 5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever/klant elektronisch betaalt, heeft de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.
 6. Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever/klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. Inzake coaching overeenkomsten leidt de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
 8. Opdrachtnemer is hierbij gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 9. Wanneer opdrachtgever/klant verhinderd zal zijn op het gezamenlijk overeengekomen tijdstip, dan dient opdrachtgever zich tijdig en schriftelijk af te melden, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren. Kosten ten aanzien van een te late afmelding kunnen door opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
 10. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Opdrachtnemer stemt hierover tijdig af met opdrachtgever/klant. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid voor opdrachtnemer.
 11. In voornoemde uitzonderingsgevallen staat het opdrachtnemer vrij de dienst en of levering te laten uitvoeren door derden. Opdrachtnemer stemt hierover tijdig af met opdrachtgever/klant. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever/klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever/klant zich richten naar de door de opdrachtnemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden (voor aanvang van de dienstverlening) een dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever/klant te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever/klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
 4. Ingeval de opdrachtgever/klant na aanvang van het coach- of begeleidingstraject (in casu een overeenkomst bestaande uit meerdere diensten, in ieder geval meer dan één afzonderlijke dienst) de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever/klant geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de opdrachtgever/klant een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 2. Annulering door de opdrachtgever/klant kan tot 2 weken voor aanvang van een coachtraject of een ander begeleidingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annuleren is de opdrachtgever/klant verplicht het totaalbedrag van het af te nemen dienst te voldoen.
 3. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 4. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever/klant, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

 

Artikel 8 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden.
 2. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

 

Artikel 9 – Betaling 

 1. Wanneer u een online bestelling plaatst kunt u als opdrachtgever/klant veilig bestellen en betalen. U kunt digitaal via een Payment Service Provider met creditcard, PayPal of iDEAL betalen.
 2. Indien er geen sprake is van een bestelling via elektronische weg, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. De opdrachtgever/klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.
 4. Indien de opdrachtgever/klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtnemer heeft, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever/klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Bij in gebreke blijven kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening of de levering aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever/klant van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening, dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 7. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever/klant.
 8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever/klant degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en risico

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever/klant ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
 2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 5. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door aantasting in de persoon, of gederfde winst.

 

Artikel 11 – Overmacht 

 1. De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 2. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
 4. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht 
Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever/klant en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer, dit nadat de opdrachtgever/klant de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/klant geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening.
 3. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever/klant niet van zijn betalingsverplichting.
 4. Op verzoek van opdrachtgever/klant maakt opdrachtnemer de klachtenprocedure bekend.
 5. Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoord opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever/klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 – Slotbepalingen

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
  Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, komen opdrachtnemer en opdrachtgever/klant in overleg een nieuwe bepaling overeen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 2. Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever/klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 


Privacyreglement 

Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de opdrachtnemer een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgevers/klanten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert opdrachtnemer een privacyreglement.

Artikel 1 – Persoonsgegevens 

 1. De door de opdrachtgever/klant aan de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
  De opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
 2. De door de opdrachtgever/klant verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee de opdrachtnemer de opdracht kan uitvoeren, gegevens waarmee opdrachtnemer de financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee de opdrachtnemer contact kan leggen met de opdrachtgever/klant.
 3. De opdrachtgever/klant kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.

Artikel 2 – Geheimhouding 

 1. De opdrachtnemer behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de opdrachtgever/klant zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.
 2. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

Artikel 3 – Bewaartermijn 

 1. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de opdrachtgever/klant is afgesproken.